مجله فناوری
تجربه تأمین مالی فناوری و نوآوری در عرصه بین المللی (بخش هشتم) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
تجربه تأمین مالی فناوری و نوآوری در عرصه بین المللی (بخش هفتم) - 4.5 out of 5 based on 2 votes
تجربه تأمین مالی فناوری و نوآوری در عرصه بین المللی (بخش ششم) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
تجربه تأمین مالی فناوری و نوآوری در عرصه بین المللی (بخش پنجم) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
تجربه تأمین مالی فناوری و نوآوری در عرصه بین المللی (بخش چهارم) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
تجربه تأمین مالی فناوری و نوآوری در عرصه بین المللی (بخش سوم) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
تجربه تأمین مالی فناوری و نوآوری در عرصه بین المللی (بخش اوّل) - 5.0 out of 5 based on 1 vote
مطالعات در مورد فرآیند سرمایه گذاری خطر پذیر (VC) بخش دوم - 5.0 out of 5 based on 1 vote
حوزه دیگری که می توان مورد مطالعه قرار داد ، تأثیر سرمایه گذاری بر جامعه است. نمونه ای از چنین تحقیقاتی توسط Kortum و Lerner یافت شده است كه تأثیر…
صفحه2 از5